• W stronę Tych, którym potrzebna pomoc...
  • W sprawie wolontariatu + 48 509 833 335

Statut

Statut

STATUT
Fundacji Stacja 6
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Stacja 6, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez Krzysztofa Gryc, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22.09.2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przed notariuszem p. Rafałem Michalskim, Rep. A nr 14231/2020, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3
Siedzibą fundacji są Gliwice.
§ 4
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

§ 5
Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Majątek i sposoby finansowania

§ 7
1. Majątek fundacji składa się z funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1, w kwocie 500 PLN oraz dochodów i środków uzyskanych w toku działalności fundacji.
2. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej wydatków bieżących.
3. Fundacja czerpie środki finansowe z następujących źródeł:
a. darowizny, spadki i zapisy,
b. dotacje, dofinansowania, nagrody,
c. kredyty, lokaty, odsetki, inwestycje,
d. zbiórki publiczne,
e. odpłatna działalność pożytku publicznego,
f. nawiązki.

Rozdział III. Cele, zasady, formy i zakres działania fundacji

§ 8
Celem fundacji są zadania w zakresie:
1) pomoc materialna i niematerialna rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym pozbawionym opieki i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym a w szczególności matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i dzieciom porzuconym przez rodziców, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych biedą oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
2) aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans społecznych tych osób oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności ludzi młodych,
3) wszechstronne wspomaganie dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych, w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw moralnych , kultury i sztuki,
4) współpraca z władzami i instytucjami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) prowadzenie działalności charytatywnej,
8) integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych,
9) pomoc i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów (Stowarzyszeń, Fundacji, Towarzystw itp.),
10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
13) turystyki i krajoznawstwa,
14) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
15) organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, forów dyskusyjnych, seminariów,
16) tworzenie i prowadzenie portali internetowych dla beneficjentów pomocy,
17) prowadzenie kampanii społecznych i innych przedsięwzięć informacyjnych,
18) Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej,
19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1–18.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób, o których mowa w § 8 pkt 1.
2) wspieranie, powoływanie, tworzenie i prowadzenie, domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci, świetlic dla dzieci i młodzieży, schronisk dla bezdomnych, domów opieki społecznej, hospicjów, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego żywienia, ośrodków poradniczo – terapeutycznych,
3) działalność charytatywną w szczególności niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym,
4) niesienie różnorodnych form pomocy osobom odrzuconym i zaniedbanym,
5) niesienie pomocy rodzinom w oparciu o wartości chrześcijańskie,
6) organizację kwest i zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwanie sponsorów,
7) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
8) pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
9) organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.
10) organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach,
11) organizację i wspieranie działań edukacyjnych we wszystkich formach,
12) organizację i wspieranie kampanii społecznych;
13) organizację i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych we wszystkich formach,
14) organizację i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
15) organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Gliwice i województwa śląskiego,
16) współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi j gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych,
17) występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.

§ 10
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:
58.11.Z Wydawanie książek;
58.13.Z Wydawanie gazet;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 11
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:
58.11.Z Wydawanie książek;
58.13.Z Wydawanie gazet;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział IV. Skład, organizacja, sposób powoływania organów fundacji

§ 12
Organem fundacji jest Zarząd.

§ 13
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje fundator. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Fundacji.

§ 14
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.
2. Jeśli Zarząd liczy co najmniej 3 członków, można powołać jednego lub więcej Wiceprezesów.
3. Prezesa oraz Wiceprezesów powołuje Fundator.
4. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15
Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział V. Zmiana statutu, likwidacja fundacji

§ 16
Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień. Mogą również obejmować rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje fundator.

§ 17
Likwidacja fundacji następuje w przypadku wyczerpania majątku oraz uchwały o braku możliwości lub celowości prób jego odnowienia. W razie likwidacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub inna osoba wyznaczona przez fundatora.